1- لیلا ممشلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2- سودابه آلوستانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

3- مسلم بیرامی کارشناس ارشد اتاق عمل علوم پزشکی مازندران

4- سکینه فرهادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

5- محمدرضا نصرتی دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

6- مبیناخسروی  عضو انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

6- مریم زاریعی عضو انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

7- نیما اعتماد عضو انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 
8- محمدگلوی غیور عضو انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 
9- علی خدمتگزار عضو انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 
10- عباس زنگانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.