محورهای همایش: 

 

مراقبت های پرستاری 

مراقبت های تسکینی

مراقبت های پیش بیمارستانی

پرستاری توانبخشی

خودمراقبتی

کیفیت زندگی

و سایر موضوعات مرتبط