جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/11/20
اعلام نتایج داوری
96/12/1
تاریخ برگزاری همایش
96/12/15